lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAA32 Grundkurs 2         t o m VT22

15 hp

Kursplan och litteraturlista

I ett modernt samhälle förekommer statistiska uppgifter i många sammanhang, inte minst som ett resultat av den ökade datoriseringen. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Denna kurs, vars övergripande mål är att ge numerisk klokskap, ger statistisk allmänbildning i form av ett grundläggande statistiskt ordförråd. Den ger också en introduktion till några vanliga principer och metoder för att på ett förnuftigt sätt samla in, redovisa, analysera och tolka data. Den här kursen utgör också andra halvan av STAA30 (1-30 hp).

Grundkurs 2 STAA32 (16-30 hp) i statistik ges varje termin på helfart i Lund.

Kursen består av dessa delmoment:

Statistisk analys och undersökningsmetodik (10 hp)

De olika momenten av en statistisk undersökning behandlas. Urvalsmetoder, enkätkonstruktion m.m. Den statistiska verktygslådan från moment två ovan breddas också med variansanalys, ickeparametriska metoder och multipel regressionsanalys. Några olika tekniker inom beslutsteori tas också upp.

En statistisk undersökning (5 hp)

I mindre grupper utförs en statistisk undersökning ”från ax till limpa”. Alla moment från undersökningsplan, enkätkonstruktion, insamlande av data, inmatning i databas, analys, till rapportskrivning och muntlig presentation ingår.

 

Kontakt

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier