lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG15 Tidsserieanalys

7,5 hp

Kursplan med litteraturlista

Inledningsvis behandlas olika typer av prognoser och möjligheter att utvärdera prognoser. Tyngdpunkten ligger på univariat tidsserieanalys baserade på Box-Jenkins-modeller eller ARIMA-modeller. Vidare tas regressionsmodeller för tidsserier, s. k. transferfunktionsmodeller, upp. Även modeller där tidsserien påverkas av en extern händelse, interventionsanalys, behandlas. Orientering ges även om andra tidsseriemetoder som exponentiell utjämning och tidsserieregression.

Statistikprogrammet R används genomgående för att analysera olika problem.

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier