lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG16 Variansanalys

7,5 hp

Kursplan med litteraturlista

Kursens syfte är att ge bredare kunskaper i variansanalytiska tekniker. Här behandlas försöksplaner i form av ensidiga variansanalyser, randomiserade block, romerska kvadrater, grekisk-romerska kvadrater, balanserade ofullständiga block, split-plot, faktoriella försök, fixa och stokastiska effekter, hierarkisk och sidoordnad indelning, multipla jämförelser med Fishers (LSD), Tukeys och Scheffes metoder, linjära kontraster, residualanalys och kovariansanalys.

Statistikprogrammet SAS används genomgående för att lösa olika variansanalytiska problem.

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier